บทความ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอนครั้งที่ 13

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  13 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

                วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์ผู้สอนได้นัดให้แต่ละกลุ่มนำเสนองานที่ได้รับ
        มอบหมาย พร้อมทั้งนำเสนองานในโปรแกรม exeLearning  โดยแต่ละกลุ่มที่นำเสนอมีรายละเอียด
        ดังต่อไปนี้


        กลุ่ม Believe   ได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ 


       กลุ่ม Together   ได้นำเสนอเรื่องการจัดการสารสนเทศ      กลุ่ม Priceless   ได้นำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีประจำวัน


กลุ่ม Memory ได้นำเสนอเรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12 สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  12 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน  e-Learningในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11 สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้                            1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning                            2) การเขียนรายงานโครงงาน                            3) การเตรียมการนำเสนอ                            4) การเตรียมตัวสอบปลายภาค


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project  
               2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Ability 

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9

รูปภาพ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Ability ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube และโพสต์วิดีโอใน Google Plus ของรายวิชาเว็บช่วยสอน ในการทำงานเป็นทีมหัวหน้าได้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มทำการศึกษาเนื้อหาเรื่องวิจัยดังกล่าว และแบ่งหัวข้อตามความเหมาะสมให้สมาชิกได้ไปทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอเป็นการบันทึกวีดีโอจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้สมาชิกแต่ละคนกระตือรือร้น ในการศึกษาทำความเข้าใจจากหัวข้อที่ได้รับ แต่ก็มีข้อเสียคือ แต่ละคนที่นำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอด้วยการอ่าน ซึ่งทางทีม Ability จะนำไปแก้ไขต่อไป
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยคลิป มีประโยชน์ในการนำไปประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับรายวิชา รวมไ…

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  8 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 21 กันยายน 2560  สรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้
                                                - แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง - แนะนำบล็อกสาขาคอมพิวเตอร์   - แนะนำการใช้งาน exeLearning                                - สรุปผลจากการทำงานใน exeLearning เป็นเล่มวิจัย

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
 วันที่ 14 กันยายน 2560  อาจารย์ได้สอนบทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอน              ผ่านเว็บ มีดังนี้ 
-แนะนำHTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน - การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก             - ดาวน์โหลดโปรแกรมexelearning                 - สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning - มอบหมายงาน                                       1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือกไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อM-Learningจัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์                      2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearningตามโครงงานของทีม