บทความ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 1

รูปภาพ
ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 สิ่งที่ต้องการจะได้รับจากรายวิชา เว็บช่วยสอน
1.ต้องการที่จะเพิ่มความรู้และทักษะการเขียนเว็บด้วย ภาษา html มากขึ้น 2.เพิ่มทักษะในการทำงานเป็นทีมเป็นฐาน 3.ได้รู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเองที่จะต้องไดรับการพัฒนา 4.ได้รู้กลยุทธ์วิธีการสอนของอาจารย์ที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน 5.ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวการเขียนโครงงาน (Project)


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Management For Education) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้


เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์ติดไปราชการ อาจารย์จึงได้หมอบหมายให้แต่ละทีมไป
จองขอใช้ห้องติวกลุ่ม ที่ห้องสมุด และให้ปฏิบัติ ดังนี้

1) ให้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง โดยให้แต่ละทีมสร้าง e-r diagram (ใน Cacoo Cloud App) โดยให้แยก
สีของแต่ละทีมให้ชัดเจน
2) ให้สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้นี้ ให้สอดคล้องกับ e-r diagram 3) สร้างตารางข้อมูลในฐานข้อมูลที่กำหนดให้


โดยทีมครูจ๋า มีสมาชิกประกอบด้วยดังนี้ 1.นางสาวอัฟรีมา ลาแห รหัส 405709002
2.นายอับดุลการีม มะดีเยาะ รหัส 405709004
3.นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ รหัส 405709006
4.นางสาวสุไบดะห์ ลาเตะ รหัส 405709009
5.นางสาวฟิตรี โต๊ะกือจิ รหัส 405709018
6.นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ รหัส 405709024

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Management For Education) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้

โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin

   ทีมครูจ๋าออกนำเสนอนำเสนอ Context Diagram    โดย นายอับดุลการีม มะดีเยาะ ทีมครูจ๋า

      นำเสนอ ER-Diagram            โดย นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ ทีมครูจ๋าผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้
ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น    บรรยาย  บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHPโดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4. การสร้างฐานข้อมูล
5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
6. การเพิ่มข้อมูล
7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
9. การแสดงข้อมลู
10.การแก้ไขข้อมลู
11.การลบข้อมูล
12. บทสรุป                                                                                                                       นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม

ต่อไปให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 ดังโจทย์ต่อไปนี้ 1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน                     คำตอบ
3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ถ้าคะแนนรวม
0-49 เกรด F
50-59 เกรด D
60-69 เกรด C
70-79 เกรด B
80-100 เกรด A

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Management For Education) ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้

ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ โดยแต่ละทีมพัฒนาระบบดังต่อไปนี้             -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน             -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช็คนักเรียนมาสาย              -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด             -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ             -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา                    แต่ละทีมได้ให้ตัวแทนออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ            เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง โดยมีอาจารย์ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหา
พร้อมให้กำลังใจนักศึกษาทุกทีมเพื่อให้นักศึกษาทำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาจารย์ได้ให้นักศึกษาสอบก่อนเรียนอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ                 1.   เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น                 2.  การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลดวย้ PHP      …

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Information Management For Education) ครั้งที่ 7            ทีมครูจ๋า ได้ทำการนำเสนอวิจัยที่ค้นคว้า เรื่องการออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน นายวรชัย ศรีเมือง และนางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ ผู้พัฒนาโดยมีผู้นำเสนอตามลำดับดังนี้
นางสาวอัฟรีมา ลาแห นำเสนอเกี่ยวกับ ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง และประโยชน์ที่ได้รับนางสาวฟิตรี โตะกือจิ นำเสนอเกี่ยวกับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ นำเสนอเกี่ยวกับ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนางสาวซูไบดะห์ ลาเตะ นำเสนอเกี่ยวกับ ขอบเข๖ของระบบสารสนเทศนายอับดุลการีม มะดีเยาะ นำเสนอเกี่ยวกับ ผลการประเมินหรือการนำไปใช้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา และแนวทางการนำไปใช้นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ ดำเนินการเป็นพิธีกร
จากการนำเสนอได้รับการคอมเม้นท์จากอาจารย์ดังนี้ การนำเสนอในภาพรวมของทีมดี การเตรียมพร้อมมาดี พิธีกรทำหน้าที่ได้ดี 
ข้อเสนอแนะ
1) การใช้ภาษาไทยคำว่า "นักเรียน" สมาชิกในทีมบางท…

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Management For Education) ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้
ห้องละ 1 กลุ่ม ชั้น 3-4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL ทำการสืบค้นหนังสือ ในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ 3
สำหรับกลุ่มของดิฉันกลุ่ม ครูจ๋า ได้แบ่งหน้าของแต่ละคน เพื่อให้สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้วางไว้ ซึ่งมีสมาชิกที่มาทำงานร่วมกัน มีดังนี้

นางสาวอัฟรีมา       ลาแห        รหัส  405709002นายอับดุลการีม      มะดีเยาะ    รหัส  405709004นายมูฮัมมัดอณุวาห์  เจ๊ะมะ      รหัส  405709006นางสาวซูไบดะห์      ลาเต๊ะ      รหัส  405709009นางสาวฟิตรี           โตะกือจิ     รหัส  405709018นางสาวนูรีซา          เจ๊ะมามะ    รหัส  405709024