วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 1ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3

สิ่งที่ต้องการจะได้รับจากรายวิชา เว็บช่วยสอน


1.ต้องการที่จะเพิ่มความรู้และทักษะการเขียนเว็บด้วย ภาษา html มากขึ้น
2.เพิ่มทักษะในการทำงานเป็นทีมเป็นฐาน
3.ได้รู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเองที่จะต้องไดรับการพัฒนา
4.ได้รู้กลยุทธ์วิธีการสอนของอาจารย์ที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน
5.ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวการเขียนโครงงาน (Project)วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 กิจกรรมการเรียนรู้


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์ติดไปราชการ อาจารย์จึงได้หมอบหมายให้แต่ละทีมไป
จองขอใช้ห้องติวกลุ่ม ที่ห้องสมุด และให้ปฏิบัติ ดังนี้


1) ให้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง โดยให้แต่ละทีมสร้าง e-r diagram (ใน Cacoo Cloud App) โดยให้แยก
สีของแต่ละทีมให้ชัดเจน
2) ให้สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้นี้ ให้สอดคล้องกับ e-r diagram
3) สร้างตารางข้อมูลในฐานข้อมูลที่กำหนดให้


โดยทีมครูจ๋า มีสมาชิกประกอบด้วยดังนี้
1.นางสาวอัฟรีมา ลาแห รหัส 405709002
2.นายอับดุลการีม มะดีเยาะ รหัส 405709004
3.นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ รหัส 405709006
4.นางสาวสุไบดะห์ ลาเตะ รหัส 405709009
5.นางสาวฟิตรี โต๊ะกือจิ รหัส 405709018
6.นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ รหัส 405709024

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้


และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin


   ทีมครูจ๋าออกนำเสนอ
นำเสนอ Context Diagram   
โดย นายอับดุลการีม มะดีเยาะ ทีมครูจ๋า


      นำเสนอ ER-Diagram 
          โดย นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ ทีมครูจ๋า
ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป                                                                                                                       
  นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม


 • ต่อไปให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 ดังโจทย์ต่อไปนี้
  • 1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน
                       คำตอบ

    3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

    ถ้าคะแนนรวม
    0-49 เกรด F
    50-59 เกรด D
    60-69 เกรด C
    70-79 เกรด B
    80-100 เกรด A
    คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
    เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

    สมมติ 78
     คำตอบ

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 กิจกรรมการเรียนรู้


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้


 • ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ โดยแต่ละทีมพัฒนาระบบดังต่อไปนี้
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช็คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   แต่ละทีมได้ให้ตัวแทนออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง โดยมีอาจารย์ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหา
พร้อมให้กำลังใจนักศึกษาทุกทีมเพื่อให้นักศึกษาทำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


 • อาจารย์ได้ให้นักศึกษาสอบก่อนเรียน
 • อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ 
               1.   เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น 
               3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
               4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
               5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 

               6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
               7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
               8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
               9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
             10. ตัวดําเนินการ
             11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
             12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
             13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
             14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
             15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
             16. บทสรุป
 • และอาจารย์ได้มอบแบบฝึกหัดให้ไปทำเป็นงานกลุ่มคิดทำร่วมกัน
               1.  เขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน
               2.  เขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
  (Information Management For Education) ครั้งที่ 7
             ทีมครูจ๋า ได้ทำการนำเสนอวิจัยที่ค้นคว้า เรื่องการออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
  กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน นายวรชัย ศรีเมือง และนางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ ผู้พัฒนาโดยมีผู้นำเสนอตามลำดับดังนี้

  1. นางสาวอัฟรีมา ลาแห นำเสนอเกี่ยวกับ ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง และประโยชน์ที่ได้รับ
  2. นางสาวฟิตรี โตะกือจิ นำเสนอเกี่ยวกับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  3. นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ นำเสนอเกี่ยวกับ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. นางสาวซูไบดะห์ ลาเตะ นำเสนอเกี่ยวกับ ขอบเข๖ของระบบสารสนเทศ
  5. นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นำเสนอเกี่ยวกับ ผลการประเมินหรือการนำไปใช้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา และแนวทางการนำไปใช้
  6. นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ ดำเนินการเป็นพิธีกร

  จากการนำเสนอได้รับการคอมเม้นท์จากอาจารย์ดังนี้
  • การนำเสนอในภาพรวมของทีมดี การเตรียมพร้อมมาดี พิธีกรทำหน้าที่ได้ดี 
   ข้อเสนอแนะ
   1) การใช้ภาษาไทยคำว่า "นักเรียน" สมาชิกในทีมบางท่านยังออกเสียงไม่่ชัด คือออกเสียงเป็น "นักเกรียน" เป็นควบกล้ำ
   2) การนำเสนอสไลด์ หากทำเป็น Infor Graphic เช่น การประเมินผลระบบ 4 ด้าน แต่ละด้านได้คะแนนประเมินเท่าไร และอยู่ในระดับใด อาจทำเป็น Mindmap ได้
   3) การนำเสนอบางสไลด์ ควรสรุปประเด็นรวบยอด


  ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
  (Information Management For Education) ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้

  ห้องละ 1 กลุ่ม ชั้น 3-4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL ทำการสืบค้นหนังสือ
  ในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ 3

  สำหรับกลุ่มของดิฉันกลุ่ม ครูจ๋า ได้แบ่งหน้าของแต่ละคน เพื่อให้สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จ
  ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้วางไว้ ซึ่งมีสมาชิกที่มาทำงานร่วมกัน มีดังนี้


  1. นางสาวอัฟรีมา       ลาแห        รหัส  405709002
  2. นายอับดุลการีม      มะดีเยาะ    รหัส  405709004
  3. นายมูฮัมมัดอณุวาห์  เจ๊ะมะ      รหัส  405709006
  4. นางสาวซูไบดะห์      ลาเต๊ะ      รหัส  405709009
  5. นางสาวฟิตรี           โตะกือจิ     รหัส  405709018
  6. นางสาวนูรีซา          เจ๊ะมามะ    รหัส  405709024

  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 1

  ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 สิ่งที่ต้องการจะได้รับจากรายวิชา เว็บช่วยสอน 1.ต้องการที่จะเพิ่มความรู้และทักษะการเขียนเว็บด้วย ภาษา html...